لوقا

مازندرانی های عزیز در آینده نزدیک فایل صوتی ترجمه انجیل لوقا را به زبان مازندرانی در این سایت مشاهده خواهید کرد

bazaar2.jpg