لوقا

مازندرانی های عزیز در آینده نزدیک ترجمه انجیل لوقا را به زبان مازندرانی در این سایت مشاهده خواهید کرد

sheep.jpg
Share