زندگی‌یه عیسی مسیح به فرسی

مجدلیه

"مجدلیه" نام فیلم جذابی است که تصویری از ترحم عیسی نسبت به بانوان می باشد، این فیلم توجه بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. مجدلیه به بانوان، الهامی می‌ بخشد تا بفهمند و در همه جا اعلام کنند که هدف آنها... شناخت عیسی است، و با قلبی پُر از محبّت و آرام عیسی را به همه بشناسانند.

 • 1:01:04

  مجدلیه - تمام ویدئو

 • 1:08

  1 عنوان و پیشگفتار

 • 1:15

  2 مریم مجدلیه به خانۀ رفقه میرود

 • 2:29

  3 آفرینش

 • 1:27

  4 وسوسه و سقوط انسان

 • 2:12

  5 ابراهیم

 • 1:18

  6 اشَعیا

 • 1:56

  7 پیام به مریم

 • 1:16

  8 مریم بَه دیدار الیزابت میرود

 • 1:18

  9 پاسخ یوسف

 • 0:23

  10 به دنیا آمدن عیسی مسیح

 • 1:04

  11 پیشگویی شمعون

 • 0:50

  12 شرح تولد اعجازگونه

 • 1:31

  13 تعمید عیسی به دست یحیی

 • 1:36

  14 عیسی گفت نوشتها انجام

 • 3:54

  15 رهایی یافتن مریم مجدلیه از دیوها

 • 1:15

  16 خانَۀ رفقه، انتخاب شاگردان و پیروی زنان

 • 0:52

  17 رم غارت کرد اما عیسی امید آورد

 • 1:09

  18 عیسی پسر بیوه زن را زنده میکند

 • 3:57

  19 موعظه روی کوه

 • 5:54

  20 زن سر چاه

 • 2:14

  21 تعلیم ایمان و دعا

 • 1:11

  22 وَقت گذاشتن عیسی با گناهکاران

 • 3:09

  23 زنی با بیماری خونریزی

 • 1:52

  24 دختر یائروس به زندگی برگشت

 • 1:39

  25 عیسی به ۵۰۰۰ نفر خوراک میدهد

 • 1:39

  26 تعلیم پیروی از عیسی

 • 1:58

  27 شفا در روز شَبّات

 • 0:53

  28 رهبرانی دینی و افسرانِ رمی از عیسی ناراحت شدند

 • 1:19

  29 هدیۀ بیوه زن فقیر

 • 2:59

  30 زن زناکار بخشیده شد

 • 0:58

  31 یهودا حاضر میشود که به عیسی خیانت کند

 • 1:59

  32 خیانت به عیسی و دستگیری او

 • 4:29

  33 عیسی در دادگاه

 • 4:20

  34 عیسی صلیبش را به دوش کشیده و مصلوب میشود

 • 0:47

  35 مریم گفته های شمعون را بَه یاد میاورد

 • 0:58

  36 عیسی به دزد وعدۀ بهشت میدهد

 • 1:07

  37 تاریکی و مرگ عیسی

 • 2:21

  38 دفن عیسی

 • 1:23

  39 زنان و آرمگاه خالی

 • 2:37

  40 مریم مجدلیه عیسی زنده شده را دید

 • 2:18

  41 فرشتگان بعد از مشاهده آرامگاه خالی ، از مریم مجدلیه سؤال می کنند که چرا او گریه می کند. دیگری نیز از او سؤال می کند و وقتی او نام خود را می شنود ، می فهمد که او باغبان نیست ، بلکه عیسی است

 • 1:55

  42 شناخت شخصی خدا

 • 3:12

  43 ایمان آوردن رفقه

 • 1:38

  44 زندگی مسیحی

 • 1:22:31

  45 "شفا": برش کارگردان

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.