لوقا

مازرونی های عزیز در آینده نزدیک فایل صوتی  ترجمه انجیل لوقا رِه به زبون مازِندرونی در این سایت توننی بَوینین

bazaar2.jpg