زندگیه عیسی مسیح به مازندرانی

زندگی عیسی- به شهادت مریم مجدلیه

زندگی عیسی، این فیلم زنونِ وسّه عشق و مژده خِدا ره کامل و قِشنگ نشون دنه زنونِ قلبِ دله نشینه تا وشون زندگی واقعی ره پیدا هکنن.