خانه

خوش بیمونی

بنام پی‌یرِ آسمونی

سلام مازرونی‌های عزیز.از اینکه از این سایت دیدن کاننی خله خوشحالیمی. هدف ما از درست هاکاردنه این سایت برسینه پیام نجات بخش انجیل به زبون زیبای مازرونی به گوش شما مردم با محبت که، مشتاق پیدا هاکاردنه خدای حقیقی هستینی هسته همونا بوشه که ما وسیله‌ای بوشیم در دستان خداوند برای این کار عظیم. اِما از پیشنهاد و انتقادهای شما خِشحال ومبی لطفاً به ما ایمل بزِنین  و اگر سئوالی دارینی اِما با کمال میل حاضریمی با فیض عظیم خدا جِوابگویِ سئوالهای شما بوشیم. فیض خداوند عیسی مسیح  با شما بوهه.

https://www.instagram.com/mazanmedia/

https://www.facebook.com/mazanmedia/

 

house_sari.img.JPG
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.